Infolinia szpitala
32 605 35 55

Szpital Kolejowy w Katowicach

Zamówienia publiczne

Dostawa środków czystości oraz sprzętu do sprzątania

Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z. zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w procedurze Zapytania Ofertowego pn.: „ Dostawa środków czystości oraz sprzętu do sprzątania „

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2022 r. poz. 1710 z późn . zm.), zwanej dalej ”ustawą Pzp”. Wartość zamówienia jest mniejsza niż 130 000 złotych netto.

W niniejszym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy on-line działającej pod adresem https://e-ProPublico.pl/ (dalej jako: ”Platforma”) lub za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia23 listopada 2012r. – Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 896), osobiście, za pośrednictwem posłańca, lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344).

data publikacji: 19.12.2022
status: zakończony